Oberon a plazmový generátor RPZ 14

Diagnostiku provádíme přístrojem Oberon Titanium, jehož pomocí je možné komplexně vyhodnotit stav jednotlivých orgánů, jejich zatížení, určit patologicky poškozené tkáně nebo infekční původce a nalézt nejvhodnější léčebnou dávku frekvencí.

Oberon Titanium je přístroj z vesmírného výzkumu, který byl vyvinut k tomu, aby zachytil změny ve strukturách organismu. Přístroj přenáší data telemetricky do počítače k ne-lineární analýze orgánů. Oberon je velmi citlivý přístroj, který na základě biorezonance zjišťuje nejrůznější zátěže v organismu, jak fyzického tak psychického charakteru.

Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon – Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky. 

Hlavní částí jsou hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (převodníky) a hlavový laserový snímač. Tyto snímají informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku. Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik různých tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů a hormonů.

V přístroji jsou využity objevy jako NLS (Nikola Tesla), Rife generátor zvaný také Rife paprskomet (R. R. Rife) a EAV (Dr. Reinhard Voll). Součástí přístroje je obsáhlá databáze, vycházející nejen z čínské a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie, ale i klasické medicíny.

Metoda je bezbolestná a téměř bezkontaktní-k snímáni signálu se používají senzory ve tvaru sluchátek usazených na hlavu klienta (do oblasti spánků).

Tato nová diagnostika je velmi citlivá na dynamiku patologických změn a tím umožňuje odhalit tendence k onemocnění již v raných fázích, kdy se ještě nemusí projevit její příznaky na histologické úrovni-klient je zcela bez potíží!

NLS diagnostika umožňuje sledovat tělesný stav prostřednictvím změn vlnových charakteristik tělesných tkání. Stav orgánu ohodnocuje přímo tím, že rezonančně zesiluje vyzařovaný signál vyšetřovaného orgánu. Každý orgán a každá buňka má své charakteristické oscilace, které jsou uloženy v paměti počítače a mohou být zobrazeny na obrazovce jako graf, který reprezentuje stav výměny informací mezi orgánem (tkání) a prostředím. Každý patologický proces má svůj charakteristický graf.

Po analýze vašeho celkového zdravotního stavu lze provést terapii plazmovým generátorem.

Protože technologie pracuje pouze s pacientovými vlastními signály, je bezbolestná a neškodná. Jinak řečeno je odhalena disharmonie na základě její vyzařovací frekvence, plazmovým generátorem dochází k její likvidaci a k nastolení rovnováhy.

 

Diagnostyke przeprowadzamy przy pomocy aparatu Oberon Titanium, przy pomocy którego możemy kompleksowo ocenić  stan poszczególnych organów, ich obciążenie, określić patologicznie obciążone tkanki albo sprawców infekcji i znaleźć odpowiednią  leczniczą dawkę częstotliwości.

Oberon Titaniium to aparatura pochodząca z badań kosmicznyc h, która została opracowana dlatego, aby odnotowała zmiany w strukturach organizmu .Aparat przenosi dane telemetrycznie do komputera do nielinearnej analizy organu. Oberon jest bardzo czułym przyrządem, który na podstawie biorezonansu stwierdza najróżniejsze obciążenia organizmu, o charakterze zarówno fizycznym, jak psychicznym.

Diagnostyczna aparatura Oberon Titanium należy w kompleksowej naturalnej medycynie do najnowocześniejszych narzędzi. Jest jednym z wyjść  badań kosmicznych rosyjskiego instytytutu praktycznej psychofizyki.

Częścią postawową są  boczne czujniki (sensory) z magnetycznymi  induktorami (przewodnice) i skaner laserowy. Zbierają one informacje z niskich magnetycznych pól centrum mózgu. Informacje te (sygnały) później są wzmacniane i przy pomocy softwaru przeniesione na monitor komputera.Ocena stanu ludzkiego oganizmu odbywa się przez porównywanie danych w diagramie (wykresie,grafikonie) z etalonami (próbkami) zapisanymi w bazie danych  softwera. W ten sposób można podchwylić zmiany i stany charekterystyk falowych różnych tkanek ciała, komórek , chromozomów a nawet oddzielnych enzymów i hormonów.

W aparacie wykorzystano odkrycia  jak NLS  (Nikola Tesla), generator Rife’a  zwany także miotaczem promieni Rife’a (R.R.  Rife) i EAV (Dr Reinhard Voll). Częścią urządzenia jest obszerna baza danych, mająca swoje źródło nie tylko w chińskiej i indyjskiej medycynie, homeopatii, fototerapii, ale również w medycynie klasycznej.

Metoda jest bezbolesna i  prawie bezkontaktowa – do odczytywania sygnału używane są sensory w kształcie sluchawek osadzonych na głowie klienta (w okolicy skroni).

Ta nowa diagnostyka jest bardzo czuła na dynamikę patologicznych zmian,  umożliwiając przez to odkrycie chorobowych tendencji już we wczesnych stadiích, kiedy jej tendencje nie muszą się przejawić na poziome histologii –klient nie ma żadnych problemów.

Diagnostyka NLS umożliwia śledzić stan fizyczny za pośrednictwem zmian charakterystyk falowych tkanek ciała. Stan narządu  ocenia wprost przez to, że rezonansowo wzmacnia sygnał badanego narządu. Każdy narząd i każda komórka ma swoje charakterystyczne  oscylacje, które zapisane są w pamięci komputera jako wykres, przedstawiający stan wymiany informacji pomiędzy narządem (tkanką) a środowiskiem.Każdy patologicky proces ma własny wykres.

Po analizie Państwa ogólnego stanu zdrowia można przeprowadzić terapię generatorem plazmowym.

Ponieważ technologia pracuje wyłącznie z własnymi sygnałami  klienta,jest bezbolesna i nieszkodliwa. Mówiąc inaczej odkryta jest dysharmonia  na postawie wypromieniowywanej przez nią częstotliwości, generator plazmy ikwiduje ją, wprowadzając równowagę.